SIMZONE

Steel & Iron Material for the Human Technology 인간환경을 생각하는 심존
  • 비주얼이미지_tab
  • 비주얼이미지_tab

SIMZONE

Steel & Iron Material for the Human Technology 인간환경을 생각하는 심존
  • 비주얼이미지_mob
  • 비주얼이미지_mob

SIMZONE

Steel & Iron Material for the Human Technology 인간환경을 생각하는 심존
철이미지 철이미지 철이미지

회사소개

제출 제강 원/부재료인 합금철, 가탄제, 그라파이트 등을 생산, 공급하는 회사로써

현실 국내 주요 철강업체인 POSCO, 현대제철, 포스코특수강, 한국철강, 동국제강, 동부제강 등과 일본제철, 제강회사 등에 공급함으로써 품질의 안전성, 시장경쟁력을 인정받고 있습니다. 고객의 다양한 요구에 부응하여 기술과 사고를 변화, 혁신하며 최선을 다할 것을 약속드립니다.

전자카다로그

  • 테스트3 테스트3 테스트3 테스트3 테스…

    test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 test3 
  • test2

    test2

온라인 주문

회사명

담당자명

TEL

E-MAIL

첨부파일이나 기타 사항은 simzoneco@hotmail.com 로 연락 바랍니다.

회사명

담당자명

TEL

E-MAIL

첨부파일이나 기타 사항은 simzoneco@hotmail.com 로 연락 바랍니다.